Your browser does not support JavaScript!
聯絡我們

教務處各單位

校內分機

直撥電話

傳真號碼

 網址 / E-Mail

教務長室

35055

03-5719134

03-5722713

http://academic.web.nthu.edu.tw

academic@my.nthu.edu.tw

副教務長室

35056

03-5719134

03-5722713

http://academic.web.nthu.edu.tw

academic@my.nthu.edu.tw

綜合教務組

3505631002

03-5719134

03-5722713

http://dgaa.web.nthu.edu.tw

academic@my.nthu.edu.tw

註冊組

31390
72304

03-5712334

03-5724210
03-5617287

http://registra.web.nthu.edu.tw/

registra@my.nthu.edu.tw

招生策略中心

33001

03-5712861

03-5721602
03-5743034

http://admission.nthu.edu.tw/

adms@my.nthu.edu.tw

課務組

3139331395
72200

03-5712625

03-5721960

http://curricul.web.nthu.edu.tw

curricul@my.nthu.edu.tw

教學發展中心

35053

03-5716200

03-5716661

http://ctld.nthu.edu.tw/

ctld@my.nthu.edu.tw

華語中心

62355

03-5162355

 

http://clc.web.nthu.edu.tw

clc@my.nthu.edu.tw

推廣教育中心

3101731007

03-5734169

03-5721429

http://exten.web.nthu.edu.tw/

exten@my.nthu.edu.tw

學習評鑑中心

33109

   

http://class.web.nthu.edu.tw/bin/home.php

class@my.nthu.edu.tw

出版社

35050

03-5714337

03-5744691

http://thup.et.nthu.edu.tw/

thup@my.nthu.edu.tw

跨領域科學教育中心

42562

   

http://isec.web.nthu.edu.tw/bin/home.php

nthuisec@gmail.com

跨院國際碩博士班學位學程

35065

 

03-5721429

http://iphd.web.nthu.edu.tw/bin/home.php

http://ims.web.nthu.edu.tw/bin/home.php

cc_chen@mx.nthu.edu.tw

認知與心智科學中心

42566

   

http://ccms.web.nthu.edu.tw/bin/home.php

ccmsad01@cnrl.fl.nthu.edu.tw

印度中心

35096

   

http://cis.web.nthu.edu.tw/bin/home.php

india-center@my.nthu.edu.tw

金門教育中心

 

082-312470

   

原住民族科學發展中心

35132

 

 

 

智慧製造跨院高階主管碩士在職學位學程

34913

 

 

http://aimsfellows.web.nthu.edu.tw/bin/home.php

aimsfellows@gmail.com